www.bon-em.pl

biuro@bon-em.pl NIP: 652-124-94-55
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul.Krótka 1, tel:+48 32 215 27 16, fax:+48 32 215 34 53

Szybki kontakt

imię i nazwisko

zapytanie


Zasady współpracy

 

 

I Przygotowanie do wizyty w biurze

Każdy właściciel, chcący wynająć lub zbyć swoją nieruchomość, powinien liczyć się z tym, że samo zgłoszenie się do agencji nie wystarczy.

Aby zapewnić potencjalnym kontrahentom poczucie bezpieczeństwa, będziemy wymagać od właścicieli kompletu dokumentów potwierdzających dane zgłaszanej nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej, aktualny wypis z rejestru gruntów i budynków, który właściciel nieruchomości może uzyskać w starostwie. Wypis ten jest dokumentem, który opisuje nie stan prawny, ale samą nieruchomość, a więc jej położenie, obszar, oraz obręb ewidencyjny, w jakim dana nieruchomość się znajduje. Wartym zaznaczenia jest fakt, że w przypadku, gdy istnieją rozbieżności pomiędzy oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej a wypisem z rejestru gruntów i budynków, za obowiązujące uznaje się dane z wypisu.)

Od właściciela nieruchomości oraz osób kupujących i najmujących nieruchomości na pewno zażądamy dowodu osobistego, nr PESEL, nr NIP .

Zanim podpiszemy umowę pośrednictwa, właściciel, będzie musiał udokumentować fakt, że jest rzeczywistym jej właścicielem. Ponadto powinien przedstawić dokumenty dotyczące samej nieruchomości, a więc określające jej usytuowanie, obszar, rodzaj oraz liczyć się z tym, że na pewno złożymy wizytę na danej nieruchomości.

Dbając o dobro transakcji będziemy chcieli wiedzieć więcej, niż mówią same dokumenty. Dlatego też będziemy zdobywać wszelkie informacje o stanie rzeczywistym danej nieruchomości. Ważnym w tym momencie jest osobiste obejrzenie otoczenia oferowanej nieruchomości zdobycie wszelkich informacji na temat zalet jak i wad oferowanej nieruchomości.

Od osób chcących wynająć nieruchomość będziemy chcieli się dowiedzieć o ich statusie finansowym w szczególności o zadłużeniach, a wszystko po to by najem stał się bezpieczniejszy, ku zadowoleniu wszystkich stron.
 

Kto płaci prowizjęOgólne w standardach przyjęte jest, że prowizję płacą obie strony transakcji, czyli osoby oferujące swą nieruchomość oraz osoby poszukujące nieruchomości. Oczywiście, każda ze stron podpisuje umowę pośrednictwa.

Wynagrodzenie za pośrednictwo sprzedaży nieruchomości jest ustalane indywidualnie i zazwyczaj wynosi 3% ceny ofertowej.

 

My wprowadzamy zasadę, że wynagrodzenie płaci ta strona transakcji, która ma do zaoferowania towar lub usługę. W przypadku wynajmu wynagrodzenie płaci osoba, która oferuje wolną powierzchnię do wynajmu, w przypadku sprzedaży nieruchomości osoba, która chce sprzedać nieruchomość.


Standardowo
klient poszukujący nieruchomości do kupna lub sprzedaży z ofert, które posiadamy nie płaci wynagrodzenia.


Dla naszych stałych klientów np. właścicieli mieszkach w budynkach, którymi zarządzamy udzielamy specjalnych rabatów, które zależeć będą o zawartej umowy tzw. otwartej lub na wyłączność


 

 

II Standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami   
zgodnie z komunikatem MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Dział I
Zasady etyki zawodowej


 

Rozdział 1
Zasady ogólne

§1.     Pośrednik w obrocie nieruchomościami zwany dalej pośrednikiem powinien kierować się zasadami etyki zawodowej. Zasady etyki zawodowej pośrednika wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych i etycznych.
§2.     Pośrednik powinien postępować w taki sposób, aby chronić interesy osób, na rzecz których wykonuje czynności pośrednictwa z uwzględnieniem zasady uczciwego traktowania wszystkich stron transakcji.
§3.     Pośrednik powinien być lojalny wobec osoby, na rzecz której wykonuje czynności pośrednictwa i nie zawieść pokładanego w nim zaufania.

Rozdział 2
Rzetelność zawodowa

§4.     Pośrednik jest obowiązany przestrzegać przepisy prawa i standardy zawodowe.
§5.     Pośrednik jest obowiązany dokładać szczególnej staranności przy wykonywaniu czynności pośrednictwa.
§6.     Pośrednik jest obowiązany do odmowy wykonania czynności pośrednictwa, która pozostawałaby w sprzeczności z przepisami prawa lub standardami zawodowymi.

Rozdział 3
Kompetencja i profesjonalizm

§7.     Przy wykonywaniu czynności pośrednictwa pośrednik powinien kierować się trendami rynkowymi.
§8.     Pośrednik nie może podejmować się wykonywania czynności pośrednictwa, które wykraczają poza zakres jego wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Rozdział 4
Tajemnica zawodowa

§9.     Informacje uzyskane przez pośrednika w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa stanowią tajemnicę zawodową. W szczególności informacje uzyskane w toku wykonywania czynności zawodowych nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Tajemnica nie obowiązuje przy przekazywaniu informacji niezbędnych dla właściwego wykonania usługi oraz informacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo transakcji.

Rozdział 5
Prestiż zawodu

§10.     Pośrednik powinien zapewnić, aby relacje z innymi pośrednikami były oparte na zasadach uczciwej konkurencji, lojalności i szacunku.
§11.     Pośrednik nie może postępować w sposób godzący w interesy zatrudniającego go przedsiębiorcy, w szczególności nie wolno mu przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.3)).
§12.     Pośrednik nie może wykonywać poleceń pracodawcy niezgodnych z prawem oraz naruszających standardy zawodowe.
§13.     Pośrednikowi nie wolno rozpowszechniać nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o innych pośrednikach, o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, lub stosowanych przez nich praktykach zawodowych.
§14.     Pośrednik powinien wspierać działalność organizacji zawodowych i przyczyniać się do zapewnienia wysokiej rangi zawodu.
§15.     Pośrednik powinien dążyć do wyeliminowania w swym otoczeniu praktyk sprzecznych z przepisami prawa, standardami zawodowymi lub uchybiających godności zawodu.
§16.     Pośrednik nie może wykorzystywać funkcji pełnionych w organizacjach zawodowych dla własnych korzyści.

 

Dział II

Standardy zawodowe

§17.     Pośrednik wykonuje czynności pośrednictwa na podstawie pisemnej umowy pośrednictwa zawartej z zamawiającym. W umowie zamieszcza się imię i nazwisko pośrednika odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie, jego numer licencji zawodowej oraz oświadczenie pośrednika o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa. Zakres czynności pośrednictwa określa umowa.
§18.     Rola pośrednika polega na gromadzeniu i udzielaniu informacji potrzebnych do zawarcia przez inne osoby umów wymienionych w art. 180 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie warunków ekonomiczno-rynkowych i sposobu realizacji zamówionej usługi, podejmowaniu czynności zmierzających do wyszukania kontrahenta, kojarzeniu stron, aranżowaniu oględzin nieruchomości oraz, na życzenie zamawiającego, na udziale w negocjacjach, pomocy przy finalizacji transakcji poprzez podjęcie czynności organizacyjnych, chyba, że umowa stanowi inaczej.
§19.     Pośrednikowi nie wolno reklamować - ogłaszać do sprzedaży, wynajmu lub innego obrotu tych nieruchomości, co do których nie zawarł uprzednio umowy pośrednictwa poza przypadkami, które wynikają z umów zawartych pomiędzy pośrednikami lub przedsiębiorcami.
§20.     Ogłoszenie, druk, pisemna lub ustna informacja udzielona przez pośrednika powinny być zgodne ze znanym pośrednikowi stanem faktycznym i prawnym oraz być jednakowe w swej treści w zakresie dotyczącym pobieranego wynagrodzenia. Ogłoszenia publikowane w Internecie muszą zawierać numer licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa.
§21.     Pośrednik dokumentuje wykonane czynności pośrednictwa w związku z realizacją umowy pośrednictwa.
§22.     Pośrednik jest obowiązany zawsze ujawnić status pośrednika przy wykonywaniu czynności pośrednictwa. W każdym miejscu prowadzenia działalności zawodowej pośrednik umieszcza w sposób widoczny świadectwo stwierdzające nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
§23.     Pośrednik nie może składać zamawiającemu nieprawdziwych oświadczeń dotyczących ceny sprzedaży lub czynszu najmu nieruchomości.
§24.     Pośrednik może wykonywać czynności pośrednictwa na rzecz obu stron transakcji pod warunkiem uzyskania ich pisemnej zgody.
§25.     Pośrednikowi nie wolno oferować usług pośrednictwa poniżej kosztów ich świadczenia lub przedstawiając je jako wolne od wynagrodzenia.
§26.     Ogłoszenia o pobieraniu wynagrodzenia wyłącznie od jednej strony transakcji opatruje się wyjaśnieniem, która ze stron pokrywa wynagrodzenie pośrednika.
§27.     Przed zawarciem umowy pośrednictwa oraz w treści umowy z klauzulą wyłączności pośrednik jest obowiązany do poinformowania zamawiającego o konsekwencjach wynikających z takiej klauzuli oraz podpisania tego typu umowy.
§28.     Przed zawarciem umowy pośrednictwa pośrednik ma obowiązek uzyskania od zamawiającego informacji o tym, czy nieruchomość nie jest przedmiotem zawartej uprzednio umowy z klauzulą wyłączności.
§29.     Pośrednik wykonujący czynności pośrednictwa wynikające z umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności, dąży do jak najszerszego uzasadnionego wyeksponowania nieruchomości i nie może utrudniać dostępu do informacji o nieruchomości, której dotyczy umowa.
§30.     W przypadku, gdy pośrednik wykonujący czynności pośrednictwa na rzecz oferującego nieruchomość przedstawi tej osobie innego pośrednika, kolejne kontakty przedstawionego pośrednika z tą osobą, dotyczące oferowanej nieruchomości, powinny odbywać się za wiedzą i zgodą pośrednika, który go przedstawił.
§31.     Pośrednikowi nie wolno nakłaniać zamawiającego do rozwiązania, zmiany lub niewykonania wcześniej zawartych umów pośrednictwa. §32.     Pośrednik ma prawo składania ogólnych ofert przedstawiających zakres świadczonych usług także osobom, które zawarły z innym pośrednikiem umowę z klauzulą wyłączności, jeżeli oferty te stanowią element szerszej akcji promocyjnej. §33.     W przypadku podjęcia współpracy pomiędzy pośrednikami, ustalenia co do wysokości wynagrodzenia i sposobu jego podziału powinny być określone w formie pisemnej w momencie nawiązania współpracy. §34.     Pośrednik, który otrzymał z innego biura informacje o nieruchomości jest obowiązany przy pierwszym kontakcie ze sprzedającym ujawnić, od kogo ofertę otrzymał oraz zachować szczególną dbałość o zabezpieczenie interesów pośrednika, który tej informacji udzielił. §35.     Pośrednik zapewnia, aby osoby pracujące pod jego bezpośrednim nadzorem, przy pomocy których wykonuje czynności pośrednictwa, przestrzegały zasad wynikających z przepisów prawa i reguł postępowania zawartych w standardach zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami. Pośrednik zapewnia, aby osoby te posiadały jego pisemne oświadczenie o wykonywaniu czynności pomocniczych pod jego nadzorem. Pośrednik ponosi odpowiedzialność zawodową za działania lub zaniechania tych osób. §36.     Pośrednik wykonujący zawód na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami powinien w umowie zawartej z przedsiębiorcą zapewnić sobie rzeczywisty wpływ na wszelkie czynności pośrednictwa wykonywane u przedsiębiorcy, w szczególności na treść ogłoszeń przedsiębiorcy zamieszczanych w związku z wykonywanymi przez pośrednika czynnościami pośrednictwa. §37.     Pośrednik ma obowiązek zwrócić uwagę innemu pośrednikowi na jego postępowanie naruszające zasady niniejszych standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami.

 

Dział III
Przepisy końcowe

§38.     Standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami podlegają uzgodnieniu z Ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

 

Pomoc w negocjacjach


Wszystkim naszym klientom służymy pomocą w negocjacjach. Podczas negocjacji dotyczących wynajmowania zapadają ważne decyzje finansowe, ścierają się różne poglądy, a przede wszystkim trzeba znaleźć kompromis pomiędzy często skrajnie różnymi oczekiwaniami.


Nasi pracownicy wiedzą co znaczy dyskrecja i tajemnica zawodowa.

DOŁOŻYMY WSZELKICH STARAŃ

ABY ZNALEŹĆ ODPOWIEDNIEGO KLIENTA

LUB ODPOWIEDNIĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Jeśli interesuje cię rynek wtórny? Pragniesz wynająć, kupić lub sprzedać dom albo działkę budowlaną? Przyjdź do Naszej Agencji i skorzystaj z pomocy agenta lub pośrednika, który zajmie się sprzedażą Twojej nieruchomości lub pomoże w wynajęciu dobrego mieszkania.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY